OBCHODNÍ PODMÍNKY MEDITUJEME.CZ

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti tréninku meditace na základě webu www.meditujeme.cz (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je Vítězslav Kuntoš, IČ: 02559226, se sídlem: Neustupného 1833, 155 00 Praha 5. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
  • e-mail: info@meditujeme.cz
  • tel. číslo: 604 556 186
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě služby (účast na kurzu – meditačním tréninku) či zboží nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí služeb či produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky služby či zboží slouží webové stránky a přihlašovací formulář, který je provozován na webové adrese www.meditujeme.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje službu či zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétní služby či zboží v internetovém obchodě.
 3. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím formuláře s přihláškou na kurz, objednání zboží či emailem, přes webové stránky či kontaktní údaje Prodejce. Objednávku nelze učinit i telefonicky.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  a.      ode dne převzetí zboží,
  b.     ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  c.      ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  a.      poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b.     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c.      o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  d.     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  e.      dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f.      dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  g.     dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  h.     dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  i.       dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  j.       v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
  • na odstranění vady opravou věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • na odstoupení od smlouvy.
 5. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Zahradní 12, 150 00 Praha, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího emailem na info@meditujeme.cz.
 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
 4. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • běžným opotřebením zboží.
 6. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o službách či zboží

 1. Informace o službách či zboží nabízených na webové stránce Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 2. Na webové stránce jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

IX. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky nebo využitím online platební brány Pays.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 1. Objednané služby či zboží jsou dodávané v elektronické podobě s veškerými informacemi na emailovou adresu Kupujícícho.

XI. Práva a povinnosti Kupujícího při účasti na tréninku (6 týdenní trénink přes Zoom)

 1. Zaplacené kurzovné se v případě odhlášení nebo nedostavení se na kurz ze strany účastníka nevrací – jedná se o storno poplatek ve výši 100 %.
 2. V případě, že dojde ze strany lektora ke změně termínu, nevzniká účastníkům kurzu žádný nárok na vrácení kurzovného, ať již v celé nebo poměrné částce.
 3. V případě, že by došlo k úplnému zrušení termínu nebo části kurzu ze strany Prodávajícího, vrací se poměrná částka. Kdyby došlo ke zrušení celého kurzu ze strany Prodávajícího, bude vráceno celé kurzovné.
 4. V případě absence na termínu setkání kurzu má Kupující nárok na záznam, pokud byl úspěšně vytvořen a uložen. Záznam je k dispozici na vyžádání, bez možnosti stažení a to po dobu maximálně 1 týdne od data konání setkání.
 5. Kupující je povinen účastnit se kurzů, aniž by byl pod zjevným vlivem návykových látek.
 6. Kupující je povinen respektovat soukromí dalších účastníků a dodržet mlčenlivost o dalších účastnících.
 7. Kupující je povinen chovat se slušně a nerušit nepřiměřeným jednáním průběh kurzu.
 8. V případě porušení povinností uvedených v bodech 5 – 7 tohoto odstavce může být Kupujícímu zabráněno v pokračování na setkání či celém kurzu bez jakékoliv náhrady kurzovného.

XII. Práva a povinnosti Kupujícího při video kurzu („měsíc meditace“)

 1. Kupující obdrží celý kurz ke stažení na email elektronicky po připsání platby na účet Prodávajícího.
 2. Veškeré materiály kurzu jsou určené pouze pro osobní studijní účely Kupujícího.
 3. Kupující má možnost využít garance vrácení peněz. Nárok na vrácení peněz bez nutnosti udání důvodu vzniká při kontaktování na email Prodávajícího do 7 dnů od data vytvoření objednávky a uvedení čísla účtu k navrácení peněz. Kupující se zavazuje, že při využití garance vymaže veškeré získané materiály ze svého zařízení. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu od Kupujícího s žádostí o využití garance. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

XIII. Obecné povinnosti Kupujícího

 1. Veškeré poskytnuté materiály jsou chráněné autorským právem. Bez předchozí domluvy s Prodávajícím je zakázané šířit materiály dalším osobám a Kupující nese zodpovědnost za to, že se části materiálů nedostanou do nepovolaných rukou či že nebudou nikde zveřejněné.
 2. Při využití nabídek na webové stránce Kupující svojí koupí potvrzuje, že:
  1. netrpí akutní formou závislosti na drogách či alkoholu
  2. nenachází se v akutní fázi psychického onemocnění
  3. nemá silné sebevražedné či sebepoškozující sklony
  4. nevyužije informace z tréninků jako náhradu lékařské péče

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.8.2022.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.